Fitek AS lepingu üldtingimused

© 2018 Fitek AS

Käesolevad Lepingu Üldtingimused („Üldtingimused“) kohalduvad Fitek AS-i poolt pakutavate teenuste osutamise Lepingutele.
1 ÜLDSÄTTED
1.1 Käesolevas dokumendis nimetatakse Fitek AS-i Tarnijaks. Käesolevas dokumendis nimetatakse Tarnijat ja Klienti eraldi Pooleks ja üheskoos Poolteks.
1.2 Käesolevas dokumendis nimetatakse Teenus(t)eks tooteid või teenuseid, mida Tarnija pakub oma klientidele. Teenuseid osutatakse üksnes Poolte vahelise Lepingu alusel, mis võib hõlmata püsiteenuseid või ühekordseid teenuseid (nt arendustöö või projektitöö).
1.3 Käesolevas dokumendis nimetatakse Lepinguks kõiki Teenuse osutamisega seonduvaid Poolte kokkuleppeid ühiselt, sh kliendilepingut koos käesolevate Üldtingimustega ja Teenuselepingut koos vastava Teenuse kirjeldusega.
1.4 Käesolevas dokumendis nimetatakse Teenuselepinguks Poolte poolt konkreetse Teenuse osutamiseks sõlmitud lepingut, mis sisaldab konkreetse Teenuse tingimusi koos vastava Teenuse kirjeldusega.
1.5 Käesolevas dokumendis nimetatakse Kliendiks isikut, kes ostab Tarnijalt oma majandustegevuses Teenuseid.
1.6 Käesolevas dokumendis nimetatakse Kliendi materjaliks Kliendi füüsilist või elektroonilist materjali, mida Tarnija vastavalt Lepingule töötleb.
2 ÜLDTINGIMUSTE KEHTIVUS JA MUUTMINE
2.1 Üldtingimuste käesolev redaktsioon kehtib alates 26.04.2018 kuni uue Üldtingimuste redaktsiooni jõustumiseni või Üldtingimuste kehtetuks tunnistamiseni Tarnija poolt. Üldtingimuste käesolev redaktsioon asendab Poolte varasemad sama õigussuhet reguleerivad üldtingimused, sh kuni Üldtingimuste käesoleva redaktsiooni kehtima hakkamiseni kehtinud ja Lepingus reguleeritud suhete suhtes rakendunud Tarnija või Kliendi üldised tüüptingimused.
2.2 Tarnijal on õigus, kuid mitte kohustus, muuta ühepoolselt Üldtingimusi. Tarnija teatab Üldtingimuste muudatustest Kliendile elektroonilist taasesitamist võimaldavas vormis teatega ette vähemalt kolm (3) kuud.
2.3 Üldtingimuste muutmine toimub ainult tervikuna, s.o Üldtingimuste uue tervikredaktsiooni jõustamisega. Üldtingimuste muutmine ei mõjuta Poolte vahel sõlmitud erikokkuleppeid Üldtingimuste osalise või täieliku mittekohaldamise või Poolte erikokkulepetega asendamise kohta.
2.4 Üldtingimuste ühepoolse muutmise korral edastab Tarnija Kliendile elektrooniliselt Üldtingimuste uue redaktsiooni või uue redaktsiooni asukoha aadressi Internetis. Kliendil on võimalik elektrooniliselt edastatud Üldtingimusi piiranguteta kuvada ja välja printida. Kliendil on õigus nõuda Tarnijalt ükskõik millisel ajahetkel kehtinud Üldtingimuste elektroonilist edastamist või väljatrüki edastamist Kliendi postiaadressil.
2.5 Üldtingimuste muudatustega mittenõustumisel on Kliendil õigus Leping või vastav Teenuseleping üles öelda. Ülesütlemisest tuleb Tarnijale ette teatada vähemalt üks (1) kuu. Ülesütlemisest teatamine peab toimuma hiljemalt üks (1) kuu enne Üldtingimuste uue redaktsiooni jõustumise kuupäeva. Ülesütlemisest teatamine peab toimuma selliselt, et tähtaeg möödub ja Leping lõpeb hiljemalt Üldtingimuste uue redaktsiooni jõustumise kuupäevaks. Lepingu ülesütlemise õiguse kasutamata jätmise korral loetakse, et Klient on Üldtingimuste muutmise ja muudatustega nõustunud.
3 TEENUSTE OSUTAMINE
3.1 Tarnija alustab Teenuse osutamist Lepingus kokkulepitud ajal, kuid igal juhul mitte varem, kui Tarnija on saavutanud Teenuse osutamiseks vajaliku tehnilise ja organisatoorse valmisoleku.
3.2 Tarnijal on õigus kasutada Teenuse osutamiseks oma teenindus- ja müügipunkte, lahendusi, meetodeid ja liidestamise tehnoloogiaid ning neid vajadusel muuta.
3.3 Tarnija tegeleb pidevalt Teenuste ja Teenuste osutamise keskkondade edasiarendamisega vastavalt tuvastatud arendusvajadustele ja tagasisidele. Seetõttu võib Tarnija teha igal ajal Teenustes selliseid muudatusi, mis ei mõjuta oluliselt kokkulepitud Teenuste sisu ja kättesaadavust. Klient peab oma kulul tagama enda süsteemide sobivuse Tarnija Teenuste muudatustega.
3.4 Teenuste olulistest muudatustest tuleb Klienti teavitada Tarnija veebilehel ja elektroonilist taasesitamist võimaldavas vormis teatega või muul viisil vähemalt üks (1) kuu enne muudatuste kavandatavat jõustamist. Klient peab oma kulul tagama enda süsteemide sobivuse Tarnija Teenuste oluliste muudatustega. Kui Klient ei soovi Teenuse olulise muudatusega nõustuda, võib ta lõpetada Lepingu Teenuse olulise muudatuse jõustumiskuupäevast Üldtingimuste punktis 2.5 sätestatud korras. Üldtingimuste punktis 2.5 sätestatud tähtaegade asemel kohaldub viie (5) tööpäeva pikkune tähtaeg.
3.5 Tarnija kohustub:
▪ osutama Teenuseid professionaalselt ja asjatundlikult vastavalt parajasti kehtivale Teenuse dokumentatsioonile;
▪ täitma kõiki Lepingust temale tulenevaid kohustusi;
▪ tagama Kliendile antava teabe ja juhiste täpsuse;
▪ tagama, et Tarnija vastutusel Kliendile elektrooniliselt edastatavad Kliendi materjalid edastatakse kokkulepitud andmeedastusrežiimis ja õiges dokumendivormingus.
3.6 Klient kohustub:
▪ täitma kõiki Lepingust temale tulenevaid kohustusi;
▪ andma dokumente, andmeid ja teavet, mida Tarnija võib vajada oma Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks. Klient vastutab nende täpsuse eest;
▪ tagama sobivate töötajate ja seadmete olemasolu, mida Tarnija vajab oma Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks;
▪ looma ja hoidma töös andmesideühendused Tarnijaga vastavalt Teenuse spetsifikatsioonides ja/või kasutusjuhendis täpsemalt kirjeldatud tingimustele. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, peab Klient tagama Kliendi ja Tarnija vahelise sideühenduse kuni Tarnija serveri/ühenduspunktini;
▪ tagama Kliendi materjalide Tarnijale või tagasi elektrooniliselt edastamisel Kliendi materjalide edastamise kokkulepitud andmeedastusrežiimis ja õiges dokumendivormingus;
▪ saatma teateid üksnes Teenuse kasutamise eesmärgil ning vastavalt edastamiskavale ja õiges vormingus;
▪ teavitama Tarnijat ja kooskõlastama Tarnijaga kõik Kliendi poolt kavandatavad muudatused Kliendi infosüsteemides (sh iga Teenuse kasutamiseks Kliendi poolt kasutatava tarkvara versiooni muutmine) või töökorralduses, mis võivad takistada, häirida või muul viisil mõjutada Lepingu nõuetele vastava Teenuse osutamist;
▪ teavitama Tarnijat viivitamatult Teenuse osutamist häirivate või takistavate rikete või häirete ilmnemisest.
4 ALLTÖÖVÕTJAD
4.1 Tarnija võib kasutada alltöövõtjaid Teenuste osutamiseks ja muudeks otstarveteks, näiteks Tarnija IKT infrastruktuuri ja sellega seonduvate teenuste kasutamiseks allhankena, sealhulgas vajadusel isikuandmete töötlemiseks vastavalt kohalduvatele isikuandmete kaitse nõuetele.
4.2 Tarnija vastutab oma alltöövõtjate tegevuse eest samadel tingimustel Tarnija enda tegevusega. Vigade eest, mis tekivad või on põhjustatud süsteemidest, programmidest või teenustest, mille väljatöötajaks või tarnijaks ei ole Tarnija ning mis on saadud alltöövõtjalt, on Tarnija vastutus välistatud, kui alltöövõtja viga on tingitud vääramatust jõust.
5 KLIENDI MATERJALID
5.1 Klient peab tagama, et Kliendi materjalide sisu ning Tarnija Teenuste abil loodavad või edastatavad Kliendi materjalid ei riku autoriõigusi ja muid õigusi, häid tavasid, kehtivaid õigusakte ning kohalike ametiasutuste korraldusi ega juhiseid. Tarnija võib kõik õigusvastased või õigusi rikkuvad Kliendi materjalid Kliendi kulul tagastada või hävitada, võimaluse korral Klienti sellest eelnevalt teavitades. Klient vastutab ilma igasuguste piiranguteta käesolevas punktis sätestatud kohustuste rikkumisega põhjustatud kahju eest.
5.2 Tarnija vastutab Kliendi materjalide eest alates Kliendi materjalide elektroonilisest või füüsilisest kättesaamisest Tarnija poolt kuni Kliendi materjalide täieliku ja nõuetekohase elektroonilise või füüsilise edastamiseni Kliendile või Kliendi poolt Lepingus määratud kolmandale isikule.
5.3 Tarnijal puudub igasugune kohustus veenduda Kliendi poolt edastatud materjalide vastavuses sisu, vormi ja formaadi nõuetele, välja arvatud, kui Tarnija on vastavas Teenuselepingus deklareerinud sellise kontrolli võimalikkust ja Pooled on kokku leppinud sellise kontrolli teostamises, viisis ja ulatuses. Tarnija ei ole kohustatud kontrollima Kliendi materjalide kasutamise, edastamise või sisu vastavust õigusaktide nõuetele, avalikule korrale ja headele kommetele. Kliendi materjalide kasutamise, edastamise või sisu nõuetele mittevastavuse ilmnemisel on Tarnijal õigus keelduda vastavate Kliendi materjalide alusel Teenuse osutamisest. Teenuse osutamisest keeldumisel hävitab Tarnija asjakohased Kliendi materjalid Kliendi kulul.
5.4 Tarnija osutab Teenuseid üksnes Lepingus kokkulepitud vormis, formaadis ja edastamisviisi järgides edastatud Kliendi materjalide alusel. Tarnijal on õigus keelduda Kliendi materjalide vastuvõtmisest ja/või nende alusel Teenuse osutamisest, kui Kliendi materjalid ei vasta vormi, formaadi või edastamisviisi nõuetele. Erikokkuleppe puudumisel on Tarnijal õigus nõuda, et Kliendi materjalid vastaksid Kliendi poolt edastatud testfaili vormile, formaadile ja edastamisviisile.
5.5 Kliendi materjalide sisu, vormi ja formaadi puuduste mitteavastamise ja/või nõuetele mittevastavate Kliendi materjalide alusel Teenuse osutamise riisikot kannab Klient, välja arvatud, kui Lepingus on otsesõnu teisiti kokku lepitud. Tarnijale edastatud Kliendi materjalide Lepingu tingimustele mittevastavuse juhusliku ilmnemise korral teatab Tarnija mittevastavusest Kliendile. Klient edastab Tarnijale viivitamatult nõuetelevastavad Kliendi materjalid või teatab Tarnijale nõuetelevastavate Kliendi materjalide edastamise aja.
5.6 Kliendi poolt Kliendi materjalide vormi, formaadi või edastamisviisi puuduste kõrvaldamata jätmise korral on Tarnijal omal vabal valikul (nt sõltuvalt nõuetele mittevastavuse ulatusest) õigus keelduda Teenuse osutamisest kuni Kliendi materjalide puuduste kõrvaldamiseni või teha mõistlikud pingutused Teenuse osutamiseks nõuetele mittevastavate Kliendi materjalide alusel. Tarnijal on õigus nõuda Kliendilt nõuetele mittevastavate Kliendi materjalide töötlemisega tekkinud täiendavate kulude (sh Tarnija töötajate täiendava tööga seotud kulud) hüvitamist.
5.7 Kliendi materjalide kättesaamist ja edastamist tõendavad Kliendi materjalide saabumise ja edastamise kirjed Tarnija infosüsteemides. Teenuste osutamisega seotud teavet kontrollitakse kõnealustest Tarnija infosüsteemidest.
5.8 Klient peab kõik Kliendi materjalide kättesaamise ja väljastamisega seonduvad pretensioonid esitama kolmekümne (30) päeva jooksul Kliendi materjalide kättesaamise või väljastamise eeldatavast päevast. Sellest tähtajast hiljem esitatud pretensioonidele ei saa Klient tugineda. Tarnija võib Üldtingimuste punktis 5.7 märgitud kirjed kustutada käesolevas punktis märgitud tähtaja möödumisel, välja arvatud, kui Klient esitab käesoleva punkti alusel õigeaegselt pretensiooni.
5.9 Tarnija ei vastuta ebaõigete või vormi ja formaadi nõuetele mittevastavate Kliendi materjalide alusel Kliendile Teenuse osutamisest Kliendile või kolmandale isikule tekkiva mistahes kahju eest. Vormi ja formaadi nõuetele mittevastavaid Kliendi materjale kasutades osutatud Teenus kuulub tasustamisele Üldtingimuste punktis 6.14 sätestatud korras.
5.10 Võimalik Kliendi materjalide säilitamine seoses Teenuse osutamisega ning selle tingimused lepitakse kokku Lepingus. Tarnija võib säilitamise eest esitada Kliendile arve vastavalt Lepingule või Tarnija kehtivale hinnakirjale.
5.11 Kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti, võib Tarnija hävitada kõik tema valduses olevad Kliendi materjalid ühe (1) kuu möödumisel Teenuse osutamise lõppemisest või Lepingu lõpetamisest.
6 HINNAD JA ARVELDUSED
Üldist
6.1 Kohaldatavad hinnad on esitatud Lepingus või Tarnija kehtivas hinnakirjas.
6.2 Tarnija lisab hindadele kehtiva käibemaksu ja muud kehtivad maksud ja tasud vastavalt Lepingus sätestatule või õigusaktidele või muudele ametlikele nõuetele.
6.3 Püsiteenuste hindade aluseks on kuutasu ja/või miinimumtasu.
6.4 Ühekordsete teenuste hindade aluseks on Tarnija pakkumine ja/või hinnakiri.
Hinnakujunduse põhimõtted
6.5 Kui Lepingus ei ole kokku lepitud teisiti, on ühekordsete teenuste osutamise tööpäevadeks ja –aegadeks nädalapäevad esmaspäevast reedeni ajavahemikul 8.30–17.00.
6.6 Kui Klient tellib teenuseid väljaspool nimetatud aegu ja Tarnija nõustub teenuseid väljaspool nimetatud aegu osutama, rakendatakse lisatasu järgmiste koefitsientidega:
• esmaspäevast reedeni kell 6.00–8.30 ja 17.00–20.00 korrutatakse kehtiv tunnitasu koefitsiendiga üks koma viis (1,5). Muudel aegadel korrutatakse kehtiv tunnitasu koefitsiendiga kaks koma null (2,0).
Kõikide väljaspool tavalist tööaega tehtavate tööde kohta sõlmitakse Kliendiga eelnevalt vastav kokkulepe.
6.7 Arvele märgitakse kulunud töötundide arv ja tasumäär.
6.8 Tarnijal on õigus nõuda vastavalt Lepingule hüvitist reisi- ja majutuskulude eest. Kui Lepingus vastav kokkulepe puudub, on Tarnijal õigus reisi- ja majutuskulude ning päevarahade hüvitamisele vastavalt parajasti kehtivatele õigusnormidele.
6.9 Lepingu täitmisega seoses kuluva sõiduaja eest võetakse lisaks reisikuludele ja päevarahale tavapärast tunnitasu, juhul kui sõit toimub Tarnija tavalisel tööajal. Sõiduaja eest väljaspool tavalist tööaega võetakse poolteist tunnitasu.
Hinnamuudatused
6.10 Tarnijal on õigus korrigeerida hindu üks kord kalendriaastas. Hinnamuudatused jõustuvad ühe (1) kuu möödumisel pärast Tarnijalt Kliendile sellekohase teate saatmisest. Kui Klient kavandatavate hinnamuudatustega ei nõustu, on Kliendil õigus lõpetada Leping kolmekümne (30) päeva jooksul alates hinnamuudatusest teatamise kuupäevast ning seniks jäävad kehtima senised hinnad.
6.11 Tarnija võib hindade korrigeerimisel aluseks võtta muu hulgas:
• ametlikus statistikas kajastuva tööjõukulude kasvu; ja
• materjalide ning vahendatud teenuste hindade muutumise, proportsionaalselt tegelike hindadega.
6.12 Kliendist tulenevad mis tahes muutused Teenustes või nende osutamise eeldustes, osutamise meetodis või ajakavas annavad Tarnijale õiguse teha vastavad muudatused oma hinnaarvestuses ja hindades. Tarnijal on õigus esitada arve ka nimetatud põhjustel tekkinud lisakulude eest.
6.13 Tarnija võib rakendada õigusaktide muutumisest või ametivõimude otsustest tingitud hinnamuudatusi alates muudetud õigusakti, otsuse või kulumäära jõustumisest. See hõlmab muu hulgas kohalike postiettevõtjate hinnamuudatusi. Tarnija teavitab Klienti nimetatud muudatustest esimesel võimalusel.
Tasu maksmine Kliendist tulenevate Teenuse osutamise takistuste korral
6.14 Tarnijal on õigus nõuda Kliendilt Teenuse hinna tasumist tervikuna või osaliselt ka siis, kui Teenuses esinesid puudused või Teenust ei osutatud Kliendi kohustuste rikkumise või asjaolu tõttu, mille riisikot kannab Klient. Tasu maksmine käesoleva punkti alusel ei anna Kliendile õigust nõuda käesolevas punktis märgitud põhjusel osutamata või nõuetekohaselt osutamata jäänud Teenuse tasuta asendamist nõuetelevastava Teenusega.
6.15 Kui Leping lõpetatakse Kliendist tulenevatel põhjustel enne Teenuse kasutuselevõttu Kliendi poolt, on Tarnijal õigus võtta Kliendilt tasu vastava Teenuse kasutuselevõtuks või ettevalmistamiseks juba tehtud tegelike kulutuste eest.
6.16 Kui Tarnijal ei ole võimalik eraldatud vahendeid muudele töödele ümber suunata, on Tarnijal õigus võtta Kliendilt tasu vahendite eest, mida ta ei saanud kasutada Kliendi Lepingust tulenevate kohustuste täitmatajätmise tõttu.
Arved
6.17 Püsiteenuste puhul esitab Tarnija arve üks kord kuus eelnenud kuu jooksul tegelikult tarbitud teenuste eest, kuid vähemalt Lepingus sätestatud miinimumtasu ulatuses.
6.18 Tarnija arvestab Teenuse eest tasu alates Teenuse osutamise kokkulepitud algusajast või Teenuse osutamise tegelikust algusajast, juhul kui Teenuse osutamise algus viibib Tarnijast olenevatel põhjustel.
6.19 Teenuse eest võetakse tasu kuni Lepingu lõppemise kuu lõpuni.
6.20 Teenusega liitumise eest esitab Tarnija arve kahes (2) osas, esimene osa (50%) pärast Lepingu jõustumist ja teine osa (50%) Teenuse osutamise kokkulepitud algusajal või Teenuse osutamise tegelikul algusajal, juhul kui Teenuse osutamise algus viibib Tarnijast olenevatel põhjustel.
6.21 Ühekordsete teenuste puhul esitab Tarnija arve üks kord kuus vastavalt eelnenud kuu jooksul kasutatud tööajale ja kulutustele.
6.22 Tarnija võib erinevate Teenuste eest tasumisele kuuluvate tasude kohta esitada omal valikul ühise arve või eraldi arved.
6.23 Arve mittesaamine ei vabasta Klienti kokkulepitud tasu maksmise kohustusest. Juhul, kui arve on jäänud saamata Tarnijast tuleneva asjaolu tõttu, ei arvesta Tarnija vastavalt tasult viivist kuni arve edastamiseni Kliendile.
Maksetingimused
6.24 Tarnija arvete maksetähtaeg on neliteist (14) kalendripäeva alates arve kuupäevast.
6.25 Maksetega hilinemise korral on Tarnijal õigus nõuda Kliendilt viivist tähtaegselt tasumata summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest. Viivisemäär on 18% aastas. Hilinenud arvetega seotud sissenõudetoimingute eest on Tarnijal õigus nõuda Kliendilt võla sissenõudmiskulude hüvitamist.
6.26 Klient peab esitama kõik arvetega seotud pretensioonid enne vastava arve maksetähtpäeva. Juhul, kui pretensiooni esitamine arve maksetähtpäevaks ei ole kõiki asjaolusid arvestades mõistlikult võimalik, tuleb pretensioon esitada hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul arvates hetkest, mil Klient veast teada sai või teada saama pidi. Pretensiooni esitamine ei anna Kliendile õigust viivitada ega keelduda arve tasumisest tähtaegselt vaidlustamata ulatuses. Pretensiooni tähtaegse esitamata jätmise korral loetakse arve summa ja sellel kajastatud Teenuse spetsifikatsioon Lepingus sätestatud nõuetele vastavaks.
7 ANDMETURBE NÕUDED
7.1 Tarnija teabeturbe korraldus on väljatöötatud vastavalt Tarnija tegevusalal üldiselt kehtivatele turvanõuetele.
7.2 Pooled tagavad andmete turvalisuse oma infosüsteemides ning oma infosüsteemide mõistliku turvalisuse. Vajadusel lepivad Pooled kokku tõhusamad turvameetmed.
7.3 Kumbki Pool võtab enne teisele Poolele mis tahes materjalide saatmist kõik mõistlikud meetmed, et saadetav materjal ei sisaldaks avalikku korda või teist Poolt kahjustada võivaid ohtlikke komponente, sisu ega pahavara.
8 ISIKUANDMED
8.1 Tarnija tagab, et ta on rakendanud asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed ja jätkab nende rakendamist käesoleva Lepingu kehtivuse ajal sellisel viisil, et Lepingu alusel toimuv temapoolne isikuandmete töötlemine vastab kohalduvate isikuandmete kaitset puudutavate õigusaktide, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) 2016/679 („GDPR“) nõuetele. Tarnija tagab piisava isikuandmete turvalisuse, mis on vastavuses töödeldavate isikuandmete ning nende töötlemise iseloomuga kaasnevate riskidega.
8.2 Lepingu täitmise raames Tarnijale edastatud Kliendi materjalides sisalduvate isikuandmete osas loetakse Klient isikuandmete vastutavaks töötlejaks ja Tarnija volitatud töötlejaks. Klient peab tagama, et Kliendil, Tarnijal ja isikuandmete töötlemiseks kasutatavatel kolmandatel isikutel on õigus töödelda isikuandmeid Teenuse osutamiseks vajalikul viisil, vormis, ulatuses ning vastavalt Poolte kokkulepitud protsessile. Klient tagab Tarnijale, et andmesubjekti ees on täidetud kõik GDPR-ist tulenevad vastutava töötleja kohustused, s.h. andmesubjekt on informeeritud isikuandmete töötlemise asjaoludest, seonduvatest õigustest ning Kliendil on kõik Kliendi materjalides sisalduvate andmete (sh isikuandmete) töötlemiseks ja nende Tarnijale Lepingu alusel töötlemiseks üleandmiseks vajalikud load ja nõusolekud.
8.3 Tarnija töötleb Kliendi materjalides sisalduvaid isikuandmeid vastavalt Lepingus sätestatud Kliendi juhistele. Klient kinnitab käesolevaga, et tema ainsana vastutab Tarnija poolse isikuandmete töötlemise eesmärkide ja vahendite kindlaks määramise eest. Klient kohustub instrueerima Tarnijat andmete töötlemisel rakenduvatest nõuetest (töötlemise ulatus, kestvus, töödeldavate andmete koosseis) kirjalikult (sh digitaalallkirjaga allkirjastatult). Vastavad Tarnijale siduvad juhised fikseeritakse Lepingus. Klient vastutab juhiste puudumisest või puudulikkusest tulenevate tagajärgede eest Tarnija ees. Andmesubjektile kaasneda võivate negatiivsete tagajärgede kõrvaldamiseks teevad Pooled koostööd, kusjuures vastava kohustuse täitmise kulud Kliendi ja Tarnija vahelistes suhtes kannab Pool, kellel on vastav kohustus Lepingu alusel või kes vastutab andmesubjekti ees vastavalt isikuandmete töötlemist reguleerivatele õigusaktidele.
8.4 Lepingu täitmiseks töötleb Tarnija andmesubjekti andmeid minimaalses vajalikus ulatuses. Klient on kohustatud mitte edastama Tarnijale andmesubjekti isikuandmeid, mis ei ole Lepingu täitmiseks vajalikud. Tarnija ei kontrolli iseseisvalt Kliendi edastatud ega Lepingu täitmiseks Tarnija poolt töödeldavate isikuandmete koosseisu ega korrektsust, väljaarvatud kui Klient peab seda vajalikuks ning Lepingus on vastav kontrollikohustus kokku lepitud. Kui Lepingus ei ole teisiti kokku lepitud, siis edastab Klient Tarnijale üksnes järgmisi andmesubjektide isikuandmeid: andmesubjekti nimi, kontaktandmed, ametikoht, andmesubjektilt Kliendile või vastupidi suunatud teate sisu. Tarnija täidab oma kohustusi Kliendi ja andmesubjekti ees meetmetega, mis on nõutavad ning adekvaatsed selliste isikuandmete töötlemiseks. Lepingus sätestamata andmete edastamisest kohustub Klient Tarnijat ette teavitama ning Tarnijal on õigus keelduda selliste andmete töötlemisest. Klient ei edasta Tarnijale isikuandmete eriliike ning vastutab Tarnija ees vastava kohustuse rikkumisest põhjustatud tagajärgede eest.
8.5 Kliendil on kohustus igal ajahetkel tagada Kliendile antud andmesubjekti andmete töötlemise juhiste asjakohasus ning korrektsus, s.h. vajadusel teha Tarnijale ettepanekuid instruktsioonide muutmiseks. Vastavate muudatusettepanekute tegemise korral alustavad Pooled viivitamatult läbirääkimisi juhiste muutmise ja nende rakendamise võimaluste osas. Kui instruktsioonide täitmine nõuab Tarnijalt oma tegevuse ümberkorraldamist või täiendavaid kulusid, siis võib Tarnija nõuda Kliendilt ümberkorralduse või täiendavate nõuete täitmisega kaasnevate mõistlike kulude hüvitamist või Teenuse eest võetava tasu mõistlikku muutmist. Kui Klient keeldub vastavate kulude hüvitamisest või tasude muutmisest, siis võib Tarnija ühepoolselt lõpetada Lepingu ning vastavate isikuandmete töötlemise.
8.6 Tarnija aitab Kliendil täita kohalduvatest isikuandmete kaitset puudutavatest õigusaktidest tulenevaid juriidilisi kohustusi, sealhulgas Kliendi kohustust vastata taotlustele või osutada kaasabi, et andmesubjektid saaksid teostada oma õigust. Tarnija võib kehtestada Kliendile vastavate teenuste osutamise eest mõislikku tasu või muuta Lepingus kokkulepitud teenustasusid mõistlikus ulatuses. Vastava tasu või selle muudatuse mitteaktsepteerimise korral on Tarnijal õigus lõpetada Leping ning vastav isikuandmete töötlemine.
8.7 Tarnija on kohustatud tegema Kliendile kättesaadavaks kogu teabe ja osutama igakülgset abi, mis on vajalik käesolevas punktis 8 sätestatud kohustuste täitmise tõendamiseks, ning võimaldama Kliendil või tema poolt volitatud muul audiitoril teha auditeid, sealhulgas kohapealseid kontrolle. Auditite ja kohapealsete kontrollide kulud jäävad Kliendi kanda, kui Tarnija on isikuandmeid töödelnud vastavalt Kliendi juhistele ja seega omavahelises suhtes õiguspäraselt.
8.8 Klient vastutab ilma igasuguste piiranguteta Tarnija ees käesolevas punktis 8 sätestatud kohustuste rikkumisega Tarnijale tekitatud kahju ning kulutuste eest. Poolte vastutus andmesubjekti ees isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktide nõuete rikkumise ees on piiramatu vastava normi kaitseeesmärgiga kaetud ulatuses. Omavahelises suhtes lepivad Tarnija ja Klient kokku, et andmesubjekti poolt esitatud heastamis- ja kahjunõuete või järelevalveasutuste ettekirjutuste ja määratud sanktsioonide täitmisega kaasnevate kulude ja kahju eest vastutab Pool, kelle ülesandeks oli andmesubjekti ees rikutud kohustuse täitmine andmesubjekti ees. Tarnija vastutus on summaliselt piiratud Üldtingimuste punktis 12.1 sätestatuga, väljaarvatud tahtliku või raskelt hooletu rikkumise korral.
8.9 Pärast Lepingu lõppemist Tarnija kustutab või tagastab Kliendile kõik Lepingu täitmise käigus saadud isikuandmed, välja arvatud juhul, kui kohalduva õiguse järgi on kohustus isikuandmeid säilitada. Vastav kohustus kehtib üksnes nende isikuandmete töötlemise osas, mille Tarnija poolt töötlemise ainsaks õiguslikus aluseks oli lõppenud Leping. Lepingu lõppemine ei mõjuta nende isikuandmete töötlemist, mida Tarnija töötleb teisel õiguspärasel alusel, s.h. ise vastutava töötlejana või volitatud töötlejana teise vastutava töötlejaga sõlmitud õiguspärase lepingu alusel.
8.10 Et Tarnijal oleks võimalik osutada Klientidele tõhusaid Teenuseid, võib Tarnija vajadusel edastada töödeldavaid isikuandmeid oma partnerettevõtjatele ELis või väljaspool ELi vastavalt Euroopa Komisjoni andmekaitse mudellepingule ja kehtivatele isikuandmete kaitse nõuetele. Vastavate andmete edastamisel kohustub Tarnija täitma Lepingust ning õigusaktidest tulenevaid nõudeid vastava edastamise osas, s.h. sõlmima kirjalikud lepingud, millega isikuandmeid saavad isikud kohustuvad teiste volitatud töötlejatena täitma Lepingust (s.h. Kliendi juhistest) ja õigusaktidest tulenevaid isikuandmete kaitsega seonduvaid kohustusi.
8.11 Andmete edastamine kolmandatele isikutele ei piira Tarnija andmekaitse- ja konfidentsiaalsus kohustuste kehtivust ega vastutust Kliendi ega andmesubjekti ees. Kliendi nõudel esitab Tarnija kliendile isikuandmete töötlemisel osalevate isikute loetelu. Teenuste osutamisega seoses isikuandmete väljaspool ELi töötlemise õigusliku kaitse tagamiseks annab Klient kui isikuandmete vastutav töötleja käesolevaga Tarnijale loa sõlmida Kliendi nimel alltöövõtjatega andmetöötluslepinguid vastavalt Euroopa Komisjoni andmekaitse mudellepingule ja kehtivatele isikuandmete kaitse nõuetele.
8.12 Juhul, kui Kliendi nimel isikuandmete töötlemise käigus on aset leidnud isikuandmetega seotud rikkumine, teeb Tarnija, võttes arvesse töötlemise olemust ja kättesaadavat informatsiooni, kõik vajalikud toimingud, et abistada Klienti oma kohustuste täitmisel, toimimaks kooskõlas GDPR artikliga 33. Lisaks teavitab Tarnija Klienti rikkumisjuhtumist viivitamata, kuid hiljemalt 24 tunni jooksul rikkumisest teada saamisest. Teates esitatakse vähemalt järgmine teave:
▪ kirjeldus isikuandmetega seotud rikkumise laadist, nimetades võimaluse korral asjaomaste andmesubjektide kategooriad ja ligikaudse arvu ning isikuandmete asjaomaste kirjete liigid ja ligikaudse arvu;
▪ täiendavat teavet andva Tarnija kontaktisiku nimi ja kontaktandmed;
▪ kirjeldus isikuandmetega seotud rikkumise võimalike tagajärgede kohta;
▪ kirjeldus Tarnija poolt võetud või võtmiseks kavandatud meetmetest isikuandmetega seotud rikkumise lahendamiseks, sealhulgas vajaduse korral rikkumise võimaliku kahjuliku mõju leevendamiseks.
8.13 Klient kohustub täitma andmesubjektide suhtes GDPR artiklites 13 ja 14 sätestatud andmesubjekti teavitamise kohustust.
9 KONFIDENTSIAALSUS
9.1 Pooled hoiavad konfidentsiaalsena Lepingut, Lepingu tingimusi ning teise Poole, tema klientide, äritegevuse ja ärisuhetega seotud teavet ja muud konfidentsiaalset teavet ja materjale, sealhulgas Teenuste osutamisega seoses Poolte vahel edastatavaid materjale ja teavet.
9.2 Nimetatud kohustused ei kehti teabele, mis:
▪ on edastamise ajal üldsusele kättesaadav või muutub hiljem üldsusele kättesaadavaks vastuvõtvast Poolest sõltumatutel asjaoludel; või
▪ oli vastuvõtval Poolel loodud või vastuvõtvale Poolele õiguspäraselt teada juba enne, kui avaldav Pool selle talle edastas; või
▪ on vastuvõtvale Poolele edastatud kolmanda isiku poolt ilma konfidentsiaalsus kohustuseta; või
▪ on vastuvõtval Poolel loodud iseseisvalt, kasutamata avaldava Poole konfidentsiaalset teavet.
9.3 Pooled ei avalda konfidentsiaalset teavet kolmandatele isikutele teise Poole nõusolekuta.
9.4 Tarnija võib vajaduse korral siiski edastada Teenuste osutamiseks vajalikke materjale ja teavet oma kontserni ettevõtjatele ja alltöövõtjatele, tagades materjalide ja teabe konfidentsiaalsuse kaitse ning kasutamise üksnes edastamisel ettenähtud otstarbeks.
9.5 Konfidentsiaalsus kohustus kehtib kolm (3) aastat pärast Lepingu lõppu, kui kohalduvate õigusaktidega ei ole ette nähtud pikemat tähtaega.
9.6 Olenemata eeltoodust on Tarnijal õigus kasutada Kliendi nime ja logo Tarnija turundustegevuses. Tarnija tagab, et Kliendi nime ja logo kasutamine Tarnija turundustegevuses ei riku õigusaktide nõudeid, on kooskõlas heade kommete ja avaliku korraga ega kahjusta Kliendi head nime ega logo.
10 TEENUSE PUUDUSED
10.1 Teenuse puuduseks ei ole Teenusel Lepingus otsesõnu märkimata omaduste või kvaliteedi puudumine.
10.2 Kui Teenustes esineb puuduseid, mille on põhjustanud ainult Tarnija, parandab või asendab Tarnija puudustega Teenuse viivitamata oma kulul või asendab selle sarnase asendusteenusega.
10.3 Kui Tarnija ei ole puudust kõrvaldanud konkreetse juhtumi asjaolusid arvestava mõistliku aja jooksul, võib Klient esitada Tarnijale nõude puuduse kõrvaldamiseks neljateistkümne (14) päeva jooksul. Kui puudust ei ole selle tähtaja jooksul kõrvaldatud, on Kliendil õigus vastava Teenuse hinda mõistlikul määral vähendada.
10.4 Kõik Teenuse puudustega seotud pretensioonid peab Klient esitama hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul arvates hetkest, mil Klient puudusest teada sai või teada saama pidi, kuid mitte hiljem, kui kahe (2) kuu jooksul arvates hetkest, mil Tarnija osutas või pidi osutama vastava Teenuse. Tarnija vastutab tähtaegselt teatatud puuduste eest juhul, kui Klient on täitnud kõik omapoolsed maksekohustused.
10.5 Kui Lepinguga ei ole ette nähtud teisiti, piirdub Tarnija vastutus puuduste puhul selles punktis eespool sätestatuga. Klient ei või esitada Tarnijale puudustega seoses muid nõudeid peale selliste seadusega ette nähtud nõuete, mida ei saa lepinguga välistada ega piirata.
10.6 Tarnija ei garanteeri Teenuse katkestuste ja/või puudusteta toimimist. Tarnija ei anna mis tahes kaudseid tagatisi ega lubadusi, sealhulgas kaudseid tagatisi või lubadusi piisava kvaliteedi, turustatavuse ja konkreetseks otstarbeks sobivuse kohta.
10.7 Tarnija vastutus puuduste ja viivituste eest ei laiene otseselt või kaudselt Kliendi põhjustatud või Kliendi või tema vastutusel oleva kolmanda isiku (nt Kliendi materjalide adressaadi) tegevusest või tegevusetusest tingitud puudustele ja viivitustele. Kui Klient on teatanud puudusest või viivitusest, kuid Tarnija vastutusalasse kuuluvat puudust või viivitust tegelikkuses ei tuvastata, hüvitab Klient Tarnijale kulutused Tarnija kehtiva hinnakirja alusel.
11 TEENUSEKATKESTUSED
11.1 Tarnijal on õigus katkestada Teenuste osutamine näiteks Teenustega seotud paigaldus-, muudatus- või hooldustööde ajaks. Tarnija tagab, et katkestus ei kestaks vajalikust kauem ning toimuks võimaluse korral väljaspool Tarnija tavalist tööaega.
11.2 Tarnija teatab Kliendile aegsasti Teenuste katkestustest, mis ei toimu väljaspool Tarnija tavalist tööaega. Tarnija ei ole kohustatud Kliendile hüvitama nimetatud katkestustest põhjustatud kahju.
11.3 Makseviivituse korral võib Tarnija lisaks viivituse muudele tagajärgedele peatada Teenuste osutamise kuni Kliendi võlgnevuse täieliku tasumiseni või Tarnijale vastuvõetava tagatise andmiseni.
12 VASTUTUS
12.1 Poolte vastutus Lepingu rikkumisega põhjustatud mis tahes suurusega otsese kahju eest on püsiteenuste puhul piiratud kahju tekkimise aegse Teenuse ühe (1) kuu maksumusega, kuid ei või kalendriaastas ületada Teenuse kolme (3) kuu maksumust. Ühekordsete Teenuste puhul on vastutus Lepingu olulise rikkumisega põhjustatud otsese kahju eest piiratud kolmekümne protsendiga (30%) osutatud Teenuse kogumaksumusest.
12.2 Pooled ei vastuta Lepingu alusel kaudsete või tuletatud kahjude (sh saamata jäänud tulu või käive, saamata jäänud intress, mainekahju ja kolmandate isikute kulud) ega kolmandatel isikutel tekkinud kahjude eest.
12.3 Kumbki Pool ei vastuta teise Poole, kolmanda isiku (v.a. Poole alltöövõtjad) või ametiasutuste tegevusest või tegevusetusest põhjustatud kahju eest.
12.4 Kumbki Pool ei vastuta kahjude (sh info hävimise või muutumise) eest, mille põhjuseks on postiettevõtte tegevus või andmesidesüsteemide, andmesidevõrkude, infosüsteemide või süsteemiühenduste tehnilised rikked, häired, hooldus- või paigaldustööd või muud sarnased asjaolud, kui need ei ole tingitud Poole enda tegevusest või tegevusetusest.
12.5 Eespool märgitud vastutuse piirangud ei kehti konfidentsiaalsus kohustuste ja intellektuaalomandi õiguste rikkumiste ning tahtlike rikkumiste puhul. Samuti ei kehti käesolevas punktis 12 sätestatud vastutuse piirangud selliste Lepingus sätestatud kohustuste rikkumise ja/või kahju hüvitamise osas, kus on poolte kokkuleppel otsesõnu sätestatud piiranguteta vastutus.
12.6 Üldtingimustes kokkulepitud vastutuse piirangud rakenduvad üksnes Poolte omavahelistes suhetes. Vastutuse piirangud ei rakendu andmesubjekti nõuete suhtes, mis on esitatud isikuandmete kaitset reguleerivates õigusaktides sätestatud kohustuste rikkumise alusel vastavate õigusaktide normikaitseeesmärgiga sätestatud ulatuses.
13 VÄÄRAMATU JÕUD
13.1 Pooled vabanevad Lepingus sätestatud kohustuste täitmisest ja seonduvast vastutusest vääramatu jõu, näiteks sõja, streigi, tööseisaku, boikoti, blokaadi, õnnetuste, küberrünnaku, kolmandate isikute tegevusest põhjustatud infosüsteemide talitlushäirete, ametivõimude tegevuse ja muude asjaolude puhul, mida Pooltel ei olnud võimalik vältida ja mille tagajärgi neil polnud võimalik ennetada.
13.2 Pool, kelle tegevust vääramatu jõud takistab, peab vääramatust jõust teisele Poolele viivitamata teatama ning kirjeldama piisavalt üksikasjalikult kõnealuse vääramatu jõu asjaolusid ja hindama, mis ajaks on võimalik vääramatu jõu asjaolud kõrvaldada.
13.3 Pooled võivad Lepingus kokku leppida täiendavaid vastava Teenuse spetsiifikast tulenevalt vääramatu jõu asjaoluna hinnatavaid asjaolusid. Pooled loevad vääramatuks jõuks mh kolmandate era- ja avalik-õiguslike isikute tegevusest või tegevusetusest põhjustatud katkestusi ja häireid Poole töös, nt infosüsteemi, tarkvara, seadmete või andmeside toimimises (nt elektrivarustuse katkemise tõttu), mida Poolel ei olnud mõistlikult võimalik vältida ega ennetada.
14 INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED
14.1 Kõik Teenuste ning nendega seotud materjalide ja arvutiprogrammide õigused, sealhulgas varalised õigused, autoriõigused ja muud intellektuaalomandi õigused kuuluvad Tarnijale. Kliendil on õigus kasutada Teenuseid ja Teenustega seotud materjale üksnes vastavalt Lepingus sätestatule.
14.2 Kliendil on keelatud i) Teenust muuta, kopeerida või luua selle põhjal tuletatud teoseid; ii) jagada või peegeldada Teenuse sisu; või iii) kasutada Teenust konkureeriva teenuse väljatöötamiseks või kopeerida Teenuse ideid, lahendusi, funktsioone või graafikat.
14.3 Kõik Kliendi materjalidega seotud õigused, sealhulgas varalised õigused, autoriõigused ja muud intellektuaalomandi õigused kuuluvad Kliendile. Tarnijal on õigus kasutada Kliendi materjale üksnes Teenuste osutamiseks.
14.4 Mõlemad Pooled tagavad, et neil on olemas kõik Teenuste osutamiseks ja kasutamiseks vajalikud intellektuaalomandi õigused ja litsentsid. Kumbki pool hangib kõik Teenuste osutamiseks või kasutamiseks vajalike kolmandatele isikutele kuuluvate materjalide intellektuaalomandi õigused ja litsentsid ja hoiab neid kehtivatena.
14.5 Kumbki Pool kaitseb oma kulul teist Poolt ning hüvitab talle mis tahes kahju ja kulutused seoses teise Poole vastu esitatavate kolmandate isikute nõuete või hagidega, milles väidetakse, et i) teine Pool on rikkunud oma kehtivatest andmekaitsealastest õigusaktidest tulenevaid kohustusi; või ii) Teenus, Kliendi materjalid või Teenuse Lepingu kohane kasutamine rikuvad kolmanda isiku intellektuaalomandi õigusi või kahjustavad muul viisil kolmandat isikut, tingimusel et Pool a) teatab nimetatud nõuetest viivitamata teisele Poolele, b) annab teisele Poolele kõik volitused kaitse ja läbirääkimiste korraldamiseks ja c) osutab teisele Poolele mis tahes mõistlikku abi.
14.6 Klient hangib oma kulul Lepingu täitmiseks vajalike arvutiprogrammide kasutamise ja ärilisel eesmärgil valdamise õigused (litsents). Tarnija poolt väljatöötatud arvutiprogrammide kasutamine on lubatud üksnes Tarnija loal ja Lepingu täitmise eesmärgil, kui Pooled ei ole kokkuleppinud teisiti.
15 TÄHTAEG JA LÕPETAMINE
15.1 Kui Lepinguga ei ole ette nähtud teisiti, kehtib Leping tähtajatult alates mõlema Poole poolt allkirjastamisest. Kumbki Pool võib Lepingu lõpetada kolme(3)-kuulise etteteatamisega, arvestades tähtaega teate saatmise kuu lõpust.
15.2 Kummalgi Poolel on õigus Leping hüvitise maksmise kohustuseta lõpetada sellest teisele Poolele teatades, juhul kui:
• Lepingus sätestatud Teenuste osutamine on vääramatu jõu tõttu viibinud rohkem kui üks (1) kuu; või
• Klient ei nõustu Tarnija teatatud oluliste muudatustega Teenuses või Teenuse hindades.
15.3 Kummalgi Poolel on õigus Leping etteteatamiseta üles öelda sellest teisele Poolele teatades, juhul kui teine Pool on Lepingut oluliselt rikkunud.
15.4 Ülesütlemise põhjused võivad olla muu hulgas järgmised:
• teine Pool kahjustas oma tegevuse või tegevusetusega tahtlikult või raske hooletuse tõttu Lepingut üles ütlevat Poolt või temaga samasse kontserni kuuluvat isikut;
• Pool ei kasuta või ei osuta Teenuseid vastavalt Lepingu tingimustele ning ei kõrvalda rikkumist kolmekümne (30) päeva jooksul alates teiselt Poolelt sellealase nõude saamisest;
• Klient ei tasu tähtaja ületanud arvet neljateistkümne (14) päeva jooksul alates Tarnijalt maksenõude saamisest;
• Tarnijal on mitme eri arvestusperioodi jooksul olulisi ja pidevaid probleeme kokkulepitud teenusenäitajate saavutamisega ning puudusi ei ole kõrvaldatud kolmekümne (30) päeva jooksul alates sellealase nõude saamisest;
• on põhjust arvata, et Pool ei suuda Lepingut täita ning kõnealune Pool ei anna täitmiseks piisavat tagatist;
• Pool esitab või Poole suhtes esitatakse pankrotiavaldus või Poole suhtes alustatakse likvideerimismenetlust;
• Pool taotleb kohtulikku kaitset võlausaldajate eest või Pool on ametlikult tunnistatud võimetuks täitma oma Lepingust tulenevaid kohustusi.
15.5 Lepingu lõppemisel tagastab kumbki Pool viivitamata teisele Poolele kõik tema valduses olevad materjalid ja arvutiprogrammid ning nende koopiad, kui Lepinguga ei ole ette nähtud teisiti. Klient peab Tarnijale viivitamata tasuma kõik võlgnevused. Sama kehtib võlgnevustele Lepingu lõppkuupäevaks teostatud tööde eest. Pärast lõppkuupäeva teostatakse töid aja- ja materjalikulu arvestuse alusel Tarnija parajasti kehtiva hinnakirja järgi.
15.6 Lepingu lõppemise korral jäävad kehtima kokkulepped Lepingust tulenevate vaidluste lahendamise kohta, samuti muud Lepingu tingimused, mis reguleerivad Poolte õigusi ja kohustusi Lepingu lõppemise korral, mh Poolte kokkulepped seonduvalt kahju hüvitamisega, kahju hüvitamise piiramisega, kohalduva õigusega ja kohtualluvusega.
16 ÜLEANDMINE
16.1 Pooled ei või Lepingut teise Poole nõusolekuta osaliselt ega täielikult delegeerida ega üle anda.
16.2 Erandina võib Tarnija anda Lepingu Kliendi nõusolekuta osaliselt või täielikult üle oma tütarettevõtjale või Tarnija kontserni kuuluvale ettevõtjale.
17 KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE
17.1 Lepingule kohaldatakse Eesti õigust, välja arvatud kollisiooninorme.
17.2 Kõik Poolte vaidlused lahendatakse esmajärjekorras läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimistel kokkuleppele ei jõuta, lahendavad Pooled vaidluse lõplikult vahekohtumenetluses vastavalt parajasti kehtivale Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtu Reglemendile. Menetlus toimub Tallinnas eesti keeles. Arbitraažimenetluse toimumine ja tulemus on konfidentsiaalsed.
17.3 Pool võib pöörduda Harju Maakohtusse teise Poole poolt võlgnetava tasu või kulutuste hüvitamise nõudega, kui nõude summa on väiksem kui 10 000 eurot.